Ogólne warunki sprzedaży

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES ZASTOSOWANIA WARUNKÓW

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWSD lub OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług oraz dostawy, których sprzedawcą jest Laser Cad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą przy ulicy Mosińskiej 9, 62-060 Stęszew.
2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez
Laser Cad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia złożonych na formularzach zamawiającego, zamówień mailowych i wszystkich innych formach potwierdzenia prezentowanej oferty przez Sprzedającego.
3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy na stronie internetowej https://lasercad.pl/
4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i usług oraz dostawy. Strony wyłączają możliwość stosowania innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
5. Kupujący składając zamówienie i przystępując do umowy potwierdza znajomość niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz akceptuje ich treść.
6. Przyjęcie przez Kupującego OWS przy jednym zamówieniu uważa się, za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów.
7. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza lub ogranicza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
8. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

 

II. DEFINICJE

Użycie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:
1. Sprzedający – Laser Cad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Mosińska 9, 62-060 Stęszew. NIP: 7773261485
2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
3. Oferta- oświadczenie woli zawarcia Umowy i chęci sprzedaży Towarów lub Usług, po cenach i ilościach w niej zawartych. Sporządzana na podstawie przesłanych przez Kupującego wytycznych i rysunków.
4. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.
5. Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie oferty sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
6. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów. Jak również pisemne potwierdzenie akceptacji przesłanej oferty w tym również potwierdzenie e-mailem.
7. Siła wyższa – okoliczności pozostają poza kontrolą Sprzedającego, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, konflikty zbrojne, brak dostaw produktów lub materiałów lub usług do Sprzedającego, które to produkty materiały lub usługi są konieczne do realizacji zamówień Kupującego, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, klęski żywiołowe i inne podobne zdarzenia.

 

III OFERTY I ZAMÓWIENIA

1. Oferta dotyczy całości zapytania, chyba że w uwagach do oferty zaznaczono inaczej. Termin ważności oferty wynosi 2 dni liczone od chwili wysłania oferty przez Sprzedającego, chyba że zaznaczono inaczej.
2. Do przedstawienia oferty często wystarczająca jest dokumentacja pdf. Do zamówienia każdorazowo wymagane są pliki CAD lub modeli 3d. Oferta nie obejmuje rysowania elementów na potrzeby stworzenia CAD. W przypadku takiej konieczności do zamówienia będą doliczane dodatkowe koszty.
3. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy podany w ofercie materiał jest zgodny z jego oczekiwaniami.
4. Zamówienia realizujemy zgodnie z dokumentacją klienta wysłaną wraz z zapytaniem ofertowym. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji lub zmiany rewizji od momentu ofertowania wymagane jest czytelne powiadomienie o tym fakcie drogą mailową jeszcze przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku, zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z plikami jakie otrzymaliśmy do oferty.
5. Nie weryfikujemy i nie sprawdzamy dokumentacji pod kątem zmian od momentu przedstawienia oferty do otrzymania zamówienia, nawet gdy w zamówieniu dokumentacja jest wysłana po raz kolejny. W zamówieniu musi pojawić się wyraźna informacja o zmianie plików.
6. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w dokumentacji klienta np. różnice między plikiem pdf, a dxf, błędy w skali rysunku czy inne błędy wpływające na finalne wykonanie detalu.
7. W przypadku wykonywania usługi na materiale powierzonym, Kupujący ma obowiązek dostarczyć materiał, który jest wolny od wad i musi zostać dostarczony w terminie ustalonym przez Sprzedającego. Materiał musi spełniać wymagane normy określone w ofercie w szczególności musi mieć ustaloną grubość, wielkość i parametry techniczne, konstrukcyjne oraz jakościowe a blacha powinna być zgodna z normą określoną przez Kupującego i zatwierdzoną przez Sprzedającego. W przypadku wszelkich odstępstw od ustaleń, Sprzedający ma prawo nie realizować Oferty.
8. W przypadku cięcia na materiale powierzonym, Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania materiału pod kątem ewentualnych wad materiału, które nie wpływają na sam proces cięcia.
9. Materiał powierzony musi być dostarczony w terminie ustalonym ze Sprzedającym. Do materiału konieczne jest dostarczenie dokumentu WZ. Brak poprawnych dokumentów lub dostarczenie bez awizacji może skutkować odmową przyjęcia materiału na magazyn.
10. Termin realizacji liczony jest od daty złożenia zamówienia wraz z pełną dokumentacją zatwierdzoną przez Sprzedającego.
11. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu.
12. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
13. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony dostawcy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Sprzedającego odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.
14. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego lub przedstawienia potwierdzenia wykonania płatności.

 

IV TERMINY, WARUNKI DOSTAW ORAZ GWARANCJI

1. Jeśli w Ofercie nie ustalono inaczej, Kupujący na własny koszt jest zobowiązany odebrać Towary w ustalonym terminie z siedziby Sprzedawcy.
2. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy spedycyjnej.
3. Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu.
4. W przypadku dostawy detali za pośrednictwem firm przewozowych, Kupujący jest zobowiązany do weryfikacji stanu zamówienia przy odbiorze. Wszelkie uwagi dotyczące uszkodzeń w transporcie winny być odnotowane przy odbiorze i potwierdzone przez firmę przewozową.
5. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w §4 ust.6.
6. Jeżeli Towar będzie przetrzymywany w magazynie Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego dłużej niż 14 dni od dnia planowanej dostawy, Kupujący zostanie obciążony dodatkowymi kosztami magazynowania towaru w wysokości 0,2 % wartości netto Towaru za każdy dzień.
7. Wymogi dotyczące pakowania, zabezpieczania lub oznakowania innego niż standardowe oraz związane z tym koszty winny być uzgodnione pod rygorem nieważności w formie pisemnej nie później niż na etapie zamówienia.
8. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu, w przypadku uszkodzenia w transporcie bądź stwierdzonych braków ilościowych należy taką adnotację umieścić na dokumencie WZ, a w przypadku uszkodzenia w transporcie sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem.
9. Zawiadomienia dotyczące jakości towaru innego niż uszkodzenia w transporcie, muszą być zgłoszone niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru. Zawiadomienia dotyczące ilości towaru oraz uszkodzeń w transporcie, muszą być zgłoszone niezwłocznie, lecz nie później niż jeden dzień od daty odbioru towaru.
10. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru określona w kodeksie cywilnym jest wyłączona.
11. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na ilość i zgodność Towaru ze złożonym zamówieniem zgodnie z §4 ust. 9,10 oraz 14
12. Sprzedający może zagwarantować ( w zależności od oferty i rodzaju blachy) jednostronnie powierzchnie wolną od zarysowań. Druga strona powierzchni może posiadać rysy, przebarwienia, skazy itp. wynikające z procesu technologicznego. W przypadku detali na jednej stronie mogą występować więc zarysowania od rusztów, odpryski oraz inne ślady. Sprzedawca nie gwarantuje płaskości detali wycinanych laserowo.
13. Kupujący jest zobowiązany zgłosić sprzedającemu Występowanie wady Towaru niezwłocznie po ich stwierdzeniu nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru. W przeciwnym wypadku roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.
14. Kupujący, na prośbę Sprzedającego jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt lub umożliwić Sprzedającemu, dokonanie kontroli reklamowanego Towaru.
15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za wady Towaru lub jego niezgodność ze złożonym zamówieniem, które powstały w związku z używaniem Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, właściwościami technicznymi i technologicznymi Towaru, w szczególności za szkody powstałe w wyniku wad Towaru spowodowanych, błędami montażowymi, wykonawczymi, technologicznymi i projektowymi ( w tym wszelkich wad konstrukcyjnych Towaru) do których doszło w wyniku wady materiału, błędu, działań lub zaniechań osób trzecich lub Kupującego oraz w wyniku nieprzestrzegania zaleceń technicznych, technologicznych, instrukcji użytkowania i montażu Towaru.
16. Wszelkie prawa wynikające z tytułu braków ilościowych Towaru wygasają, jeżeli kupujący nie zgłosi zastrzeżeń w terminie wskazanym w §4 ust.10,11
17. Zgłoszenie o zgodności towaru z zamówieniem będzie rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dostarczenia przez Kupującego wszystkich potrzebnych informacji do rozpatrzenia zgłoszenia.
18. Zgłoszenia o zgodności towaru z zamówieniem będą rozpatrywane tylko co do towarów w stanie takim jak zostały dostarczone, bez zmian i ingerencji Kupującego oraz dodatkowych uszkodzeń.

 

V PŁATNOŚCI I CENY

1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
2. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z przesłanej Oferty.
3. Wszystkie podane ceny są cenami netto bez VAT.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny towaru w przypadku zmiany wysokości podatku VAT lub wprowadzenia innych form opodatkowania.
5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
7. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek określonych przez prawo za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
8. Płatności dokonywane przez Kupującego, Sprzedający ma prawo zaliczyć w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych zobowiązań Kupującego – na poczet najdawniej wymagalnego, zaś w przypadku powstania należności ubocznych (odsetek, kosztów) – na poczet tych należności.
9. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar wraz z należnościami ubocznymi (odsetki, koszty) oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych rzeczach.
11. Kupujący nie jest uprawniony do obciążenia jakimikolwiek prawami Towarów stanowiących własność Sprzedającego
12. Kupujący upoważnia Sprzedającego do przeprowadzenia kontroli realizacji postanowień dotyczących zastrzeżenia własności, upoważnienie to nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom ze strony Kupującego.
13. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.
14. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

 

VI OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli takie wykonanie lub niewłaściwe wykonanie zostało spowodowane działaniem siły wyższej.
2. Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o zaistnieniu przeszkody w wykonaniu Umowy.
3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę za wyjątkiem szkody spowodowanej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedającego.
4. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego jest ograniczona do wartości Towaru w cenie netto będącego przedmiotem umowy.
5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego na zasadach określonych w polityce prywatności obowiązującej u Sprzedającego.
2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
3. Umowy zawierane przez Strony, do których stosuje się niniejsze OWS podlegają przepisom prawa polskiego w szczególności kodeksowi cywilnemu.
4. Cesja praw wynikających z umów, do których stosuje się niniejsze OWS wymaga zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie.
5. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w OWS lub umowy zawartej przez Strony nie powoduje nieważności pozostałych postanowień OWS lub umowy. W takim przypadku Strony będą zobowiązane do zastąpienia nieważnego postanowienia takim ważnym postanowieniem, które będzie najbliższe jego celowi handlowemu. To samo będzie miało zastosowanie w przypadku pominięć w OWS.
6. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.